Dopis klientů Century 21 zaslaný České advokátní komoře

01.08.2013 16:38

Odpověď na "Reakci ČAK na štvavý článek J. Gintera" - kauza Century 21

Komu: chaloupkova@cak.cz, syka@cak.cz, mackova@cak.cz

 

Vážení,

dovolte nám touto cestou odpovědět na prohlášení ze dne 19. 7. 2013, které jste na svých internetových stránkách zveřejnili v reakci na článek J. Gintera věnovaný zpronevěře advokáta Vlasáka („Reakce ČAK na štvavý článek J. Gintera v deníku Právo“).

Oslovujeme Vás jako zástupci více než dvou desítek klientů realitní kanceláře Reality 21 Century 21, která s advokátem Milošem Vlasákem úzce spolupracovala a se kterou se nyní přeme o výklad nastalé situace a způsob jejího řešení. Rozumíme samozřejmě nevoli, se kterou se u Vás článek J. Gintera setkal, máme však za to, že je Vaše odpověď přece jen příliš jednostranná.

Ačkoliv nám byly služby advokáta Vlasáka poskytnuty v rámci služeb realitní kanceláře, snaží se nás nyní tato realitní kancelář přesvědčit o tom, že jsme byli poškozeni výhradně panem Vlasákem. A nejen to: za relativizaci tohoto výkladu nám dokonce hrozí právním postihem. Společnost Reality 21 Century 21 kategoricky odmítá, že by měla na vzniku naší situace jakýkoli podíl. Veškerou odpovědnost přisuzuje naopak p. Vlasákovi, jehož členství v ČAK nám v této souvislosti vytrvale připomíná. Podle tohoto výkladu jsme se při prodeji našich nemovitostí nestali oběťmi slabin realitního trhu, nýbrž slabin trhu advokátního (podrobně viz: https://kauza-century21.webnode.cz/). Není proto vhodnější hledat právě zde, a nikoli v prázdninové sezóně (viz Vaše prohlášení), vysvětlení skutečnosti, že se pozornost médií, které si ostatně velmi ceníme, ubírá právě k ČAK?

Zájem médií o fungování ČAK je o to pochopitelnější, že selhání p. Vlasáka zdaleka není fenoménem v advokátském prostředí ojedinělým. Škody bývají v „těch několika obdobných případech“, o kterých sami píšete, obrovské. Není proto jen přirozené, že se pozornost obrací k ČAK, která „kvalitu právních služeb advokátů“ podle svých vlastních slov „garantuje“?

V naší kauze ČAK z role garanta vypadávala bohužel až příliš často. Korektně se Vaše organizace nedokázala zhostit ani své zákonné povinnosti ustanovit za zatčeného advokáta Vlasáka zástupce, který nám měl zajistit kontinuitu služeb. O ustavení Vlasákova zástupce, Mgr. Pavla Hendricha, jsme nebyli nijak informováni a dovolujeme si tvrdit, že mnozí poškození o tomto institutu neví dodnes. Informováni jsme nebyli ani o možnosti poskytnutí bezplatných služeb za účelem právního postupu proti panu Vlasákovi, i zde jsme zůstali bez jakékoli Vaší asistence. Co je podivuhodného na tom, že se naše rozhořčení obrací také proti ČAK?

Snad by se bylo vše udrželo v únosných mezích, kdyby Vaší organizaci stačilo její roli pouze připomenout. Skutečností však je, že se ČAK ke svým „provaleným“ povinnostem hlásila jen velmi neochotně. Klientům dožadujícím se zástupce pana Vlasáka ČAK tvrdila, že Mgr. Hendrich převzal agendu svého „předchůdce“ jen výběrově. Vyloučení části agendy zákon o advokacii však nepřipouští. Toto podivné a nevysvětlitelné chování ČAK nejenže nikomu neprospělo, ale ještě nám značně zkomplikovalo (a prodražilo) už tak komplikovanou situaci (např. ve vztahu k vyšetřování celého případu či k určení spoluzodpovědností). Neměla by být ČAK namísto slov o „štvavých článcích“ proti advokátům vděčna za vše, co se do médií ještě nedostalo?

Ve svém prohlášení uvádíte, že ČAK jako opatření proti nepravostem zavedla tzv. elektronické knihy úschov.  Na základě dostupných informací lze však jen s velkým optimismem doufat ve funkčnost takového nástroje v případech, o kterých v souvislosti s naší situací mluvíme. Jde o nápad starý bezmála deset let, snad tedy bude třeba dalšího desetiletí k jeho zhodnocení. ČAK se ale nabízí jiný a tentokrát rychlý a hlavně účinný krok: upustit od doporučování advokátní úschovy jako bezpečného nástroje při prodeji nemovitostí a informovat naopak o jeho nedostatcích a rizicích. Ani několik případů zpronevěry, ke kterým v poslední době došlo a které byly pro jejich oběti nezřídka doslova likvidační, ČAK k tomuto kroku nepřimělo. Jak se podivovat nad tím, že se ČAK dostává do podezření z upřednostňování vlastních korporativistických zájmů před zájmy svých klientů? 

Tomu, že by zástupci ČAK byli rádi s panem Ginterem poseděli před uveřejněním jeho „štvavého článku“ při kávě, snadno věříme. Možná by se byl pan Ginter dozvěděl, co si může přečíst na Vašich internetových stránkách: Komora nemůže klientovi jakkoli pomoci, a to ani v případě, kdy je advokát kárně postižen. Snad by nějaká jiná, větší káva mohla být příležitostí k novému zvážení této premisy. Náš konkrétní případ k tomu podle našeho názoru vybízí, aniž by to znamenalo, že by se ČAK měla stát „zájmovým spolkem, podpůrnou organizací či charitou“. Jsme to my sami, kdo se snažíme dokázat spoluzodpovědnost realitní kanceláře, se kterou p. Vlasák úzce spolupracoval, na vzniklé situaci. Činíme tak vlastními silami, ale také s pomocí našich právních zástupců, kteří nás v situaci již tak těžké stojí nemalé prostředky. Ve svém „štvavém článku“ p. Ginter reakci ČAK zhodnotil jako „pokrčení rameny“. Chápeme, že Vás takové zhodnocení Vašeho postoje „štve“, skutečnosti však podle našeho názoru odpovídá věrně.

Zcela rozumíme tomu, že není v silách Vaší organizace škodu způsobenou advokátem Vlasákem v plné výši vykoupit (pomyslíme-li na jen o rok starší zpronevěru advokáta Holomka, která se přehoupla značně přes půl miliardy Kč, lehce si představíme hrůzu, kterou ve Vás každé vyřčení takového požadavku vyvolává). Vaše organizace však sdružuje advokáty, nikoli pouze jejich členské poplatky, a právě advokáty my nyní potřebujeme paradoxně nejvíce. Zástupci společnosti Reality 21 Century 21 se nás snaží přesvědčit, že je naše kauza záležitostí „advokátního pole“. Neměla by snad mít Vaší organizace a stav, který reprezentuje, zájem spolu s námi dokázat, že tomu tak zcela není a že si „smrtelný hřích“ svého advokáta najde jen tam, kde je k jeho selhání vše připraveno?

 

S úctou

Dana Krudencová a Jan Maršálek 

 

P.S. Tento dopis zasíláme v kopii panu Ginterovi. Chystáme se jej také umístit na naše internetové stránky: https://kauza-century21.webnode.cz/